ההגדרות השתנו ונשמרו בהצלחה
צור קשר

תנאי שימוש באתר

הגדרות

 1. "האתר"-פיקאדיל / דיילי די – www.dailyd.co.il, www.pickadeal.co.il לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים.
 2. "גולש" "משתמש" ו/או "לקוח" – כל אדם, חברה או גוף, אשר עושה שימוש כלשהו באתר ו/או במידע ו/או הנתונים הקיימים באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או בחלק מהם, לרבות צפיה פסיבית, וכן העברה, הדפסה ו/או שמירת נתונים ו/או קבצים ו/או קישורים.
 3. "בעל עסק"- גורם אשר מפרסם את מוצריו מפורסמים באתר.
 4. "אתר סחר" , "מפרסם" – אתר אינטרנט המפרסם בעל עסק ובאמצעותו גולשים יכולים לרכוש שובר הנחה.
 5. "פעולה באתר" – כל פעולת לחיצה על אחד מהקישורים המובילים אל אחד מאתרי הסחר ו/או הרשמה לאתר.

כללי

 1. התקנון שלהלן מגדיר את היחסים שבין האתר לבין כל גולש ו/או משתמש ו/או לקוח.
 2. ע"י שימוש, ביקור או דפדוף באתר, הנך מקבל ומסכים להתחייב לכל תנאי השימוש.
 3. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש בשירותי האתר.
 4. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 5. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

אודות

 1. האתר מאגד ומציג ללקוחותיו מגוון רחב של מבצעים, מוצרים ושירותים (להלן:"הדילים") המפורסמים באתרי סחר אלקטרוני (להלן:"אתרי סחר").
 2. האתר מרכז את כל הדילים המוצעים על ידי אתרי הסחר לצרכנים ומפנה את הגולשים לאתרי הסחר השונים.
 3. השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.
 4. למען הסר ספק, יובהר כי דיילי די אינו מוכר ו/או מספק אי אילו מהדילים המוצעים למימוש באמצעות הקופונים המוצגים באתרי הסחר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת
 5. הדילים מוצעים על ידי הגופים המפרסמים (להלן:"המפרסמים") השונים, אותם מרכז האתר, ולא על ידי האתר.
 6. אין לראות באתר כמי שמציע/מוכר את הדילים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם ו/או פרסומם המשתמש מסכים בזאת, כי האתר לא יישא באחריות למידע או לתכנים שמקורם באותם מפרסמים ו/או אתרי סחר, לרבות לעניין זכויות קניין רוחני באשר הן, פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע.
 7. המשתמש מסכים בזאת כי האתר לא יישא באחריות בכל הנוגע לאי-אמינות או נכונות הנתונים ו/או המידע ו/או התכנים, לרבות בנוגע למועד אספקת המוצר ו/או השירות, תקינות המוצר או טיב השירות של המוצרים ו/או השירותים המוצגים בדילים באתר.
 8. אין להתייחס לפרסום הדילים באתר כהמלצה מצד האתר להשתתף ברכישת המוצרים והאחריות חלה על המפרסם ו/או אתר הסחר ו/או על המשתמש בלבד. האתר והנהלת האתר אינם צד להתקשרות זו.
 9. למען הסר ספק, האתר אינו אחראי לגבי מהימנותם של הנתונים לגבי כל עסקה ועסקה השאובים מגורם שלישי. באחריות הגולש לבדוק ולאמת את המידע אודות הדילים באתרי הסחר ו/או המפרסמים אליהם מפנה האתר ואין לראות בדילים המוצגים באתר משום "הצעה" תקפה של האתר ו/או של צדדים שלישיים, כהגדרתה בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג -1972.
 10. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 11. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

אחריות ושיפוי

 1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. כמפורט להלן.
 2. המשתמש הנו אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו
 3. המשתמש מסכים לשפות את בעל האתר ולהגן עליו, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג’ כלשהו, כתוצאה מאופן השימוש באתר ובשירותיו במקרים בהם המשתמש גורם נזק במכוון או ברשלנות לחברה, בניגוד להוראות החוק והתקנון.
 4. המשתמש מודע לכך שהאתר איננו אחראי לתוצאות מהשימוש באתר ו/או לאמינות ולדיוק של התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלו ו/או כל הידע שהועבר דרך האתר ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן.
 5. המשתמש מודע לכך שהאתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותיו, חשיפה לאתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה באמצעות קישור לדיל המוצע על ידי צד שלישי המוצג באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים האתר איננו מייבא, מייצר, משווק, מוכר או מספק את המוצרים ו/או המידע המוצג באתר, ואיננו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לטיבם, התאמתם לצרכייך ו/או למפרט הטכני וכו'.
 6. כפי שהובהר לעיל, האתר משמש רק כצינור להצגת המידע. בדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 7. המשתמש מתחייב שלא לבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי, במקרה שבו רכשת מוצר ו/או שירות דרך קישור לדיל המוצע על ידי צד שלישי באתר, לרבות מוצר ו/או שירות פגום ו/או באיכות ירודה ו/או שלא תואם את התמונה המופיעה באתר. בדיקתם של אחריות המוצר ומדיניות החלפת המוצרים שנרכשו מבעלי העסק, הנם באחריות השמתמש בלבד.
 8. האתר איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח של כל תוכן שמכיל האתר.

התנהלות

 1. החברות באתר אינה כרוכה בתשלום. הרישום מתבצע באמצעות הכנסת הכתובת האלקטרונית של המשתמש. הכנסת הכתובת מהווה אישור מצד המשתמש שקרא את האמור ושהנו מסכים לתנאי ההצטרפות.
 2. בכוונת האתר לעשות את כל שבאפשרותו על מנת ששירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות האתר ממליץ לגולשיו לבחון את מחירי השוק של המוצרים ו/או שירותים אותם הם מעוניינים לרכוש דרך אתרי הסחר טרם ביצוע הרכישה.
 3. בכל מקום באתר שבו קיים קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים, לא יישא האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע במוצר ו/או בשירות שתגיע אליהם באמצעות הקישור באתר.
 4. האתר אינו אחראי על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי המפרסם.
 5. האתר רשאי להציג בפני הגולשים את האפשרות לקבל מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, אודות דילים ומידע פרסומי נוסף וזאת בכפוף לאישור מפורש של הגולש אודות רצונו לקבל מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר ובהתאם לחוקי המדינה בנושא.
 6. לגולש תינתן האפשרות לבחור ולמיין את התכנים אותם מעוניין לקבל וכן לשנות את בחירתו מעת לעת.
 7. האתר רשאי לשמור את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש בעת הרישום לאתר במאגר מידע ולשלוח מעת לעת מידע כאמור.
 8. הגולש רשאי בכל עת לפנות לאתר, בכתובת הדוא"ל: dailyd.israel@gmail.com, ולדרוש את הסרת פרטיו ממאגר המידע ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמו. בנוסף, האתר מאפשר לכל משתמש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה מתוך כל מייל הנשלח אליו מטעמו.
 9. חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת הגולש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו אדם, וגולש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.

הצגת המידע של המכירות הקבוצתיות

 1. המידע אודות הדיל מפורסם בקצרה באתר. כל המידע נמסר באחריותם הבלעדית של המפרסמים לרבות מחירו, המחיר לאחר ההנחה וכן אחוז ההנחה של המוצר ו/או השירות במסגרת הדיל.
 2. המחיר של כל דיל, הנו המחיר כפי שמוצע על ידי המפרסם והספק של הדיל. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המשתמש לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
 3. האתר יעשה כל שביכולתו על מנת להציג לגולשים מבצעים תקפים ומעודכנים בכל עת. יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב כי כל המבצעים המופיעים באתר יהיו עדכניים וזאת עקב מגבלות טכנולוגיות כאלו ואחרות. בכל מקרה, המידע הקובע יהיה תמיד המידע המופיע באתר הסחר אליו מפנה הקישור באתר ובו נמצא המבצע בכפוף לאמור בתקנון אתר הסחר אליו המשתמש מופנה.
 4. האתר רשאי להפסיק את פעילותו ו/או לשנות את מראהו, השירותים והתכנים המופיעים בו וזאת ללא כל צורך להודיע לכל משתמש מראש.
 5. במידהוהמשתמש מזהה בתוכן האתר חומר הנחזה כלא תקין ו/או לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה למייל: dailyd.israel@gmail.com המשתמש מודע לכך כי בעת הלחיצה על קישור לדיל המוצג באתר, הנו מופנה לאתר הסחר שבו יוכל המשתמש להצטרף לקנייה הקבוצתית לפי רצונו. לכל אתר סחר תקנון ואופן שימוש שבאחריות המשתמש לקרוא ולהיות מודע אליו. תנאי אתרי הסחר מציינים בין השאר, כי על מנת לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצגים בהם, על המשתמש להיות בן 18 שנה ומעלה, בעל אזרחות ותושבות ישראלית, המתגורר בתחומי מדינת ישראל, ובעל כרטיס אשראי ישראלי בתוקף. מידע זה אינו ממצה את התנאים החלים על המשתמש בהתקשרותו עם אתרי הסחר, ועליו לקרוא ולהסכים לשאר התנאים והמידע המוצג באתרי הסחר.
 6. על מנת לקבל את המייל היומי בו מוצגים כל הדילים היומיים המרוכזים על-ידי האתר וכן חומר פרסומי נוסף ועדכונים, על המשתמש להזין את פרטי כתובת המייל שלו באתר.
 7. האתר רשאי להשתמש בפרטים שמוסר המשתמש באתר, ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם המשתמש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי.
 8. אם הנך סבור כי החומר באתר מפר אחת מזכויותיך החוקיות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, תוכל לפנות בכל שעה למרכז המידע של האתר בכתובת dailyd.israel@gmail.com, ואנו נדאג להסיר כל מידע ו/או סימן מסחרי שעונה להגדרה שלעיל.

פרסום מודעות באתר

 1. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים של המודעות בלבד.
 2. המידע שהמפרסם מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. האתר לא יישא המפרסם או כלפי מי מטעמו באחריות לתגובות ו/או למעשים של צד ג', או הודעות אשר יישלחו במישרין אליו, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום מודעתו באתר. המפרסם בלבד נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר המשוכר לאתר זה ולמלוא התוצאות שינבעו ממנו.
 3. האתר לא יישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי המפרסם.
 4. עם העלאת המודעות של המפרסם לאתר, המפרסם מתחייב לעמוד בהטבה אותה הנו מציג לגולשי האתר. במידה והמפרסם אינו עומד בתנאי הפרסום, המפרסם יודע כי עלול להגרם נזק תדמיתי בלתי הפיך לאתר וכי יהיה חשוף לתביעות של הגולשים ושל האתר. אי עמידה בתנאי ההטבה מהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן וכן מהווה עבירה פלילית, החושפת את המפרסם להגשת כתבי אישום פליליים על ידי משרד התמ"ת. במקרה שכזה יהיה בעל האתר זכאי למחוק נתונים אלו וכן לתבוע את המפרסם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לו או למי ממשתמשי האתר.
 5. האתר לא יישא בכל אחריות ביחס להודעות באתר, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים באתר וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למפרסם או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו באתר או ימסרו באמצעותן.
 6. המפרסמים באתר מתחייבים כי המידע המפורסם על ידם חייב להיות מדויק ואמין, וכי פרסום מידע לא נכון מהווה הטעייה אסורה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בכל מקרה בו המידע המפורסם אינו נכון ו/או מדויק, המפרסם מתחייב לעדכן את המידע באופן מיידי.
 7. ידוע לך ואתה מסכים לכך כמפרסם כי כל מידע ו/או נתונים ו/או פרטים שתציג באתר, יחשב הדבר כאילו ניתנה על ידך רשות, ואתה מאשר בכך כי אתה רשאי ובעל הזכות להעניק לחברה, רישיון בלתי חוזר להשתמש, להעתיק, להציג, להפיץ את הנתונים והפרטים והמידע שמסרת לאתר ידוע לך כי אינך רשאי לפרסם באתר ו/או להעביר למשתמש אחר, פרטים ו/או נתונים ו/או מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, הצעות מיניות בוטות או פוגעות ו/או פרטים שהנם בגדר לשון הרע, או פוגעים, או בלתי צנועים, או פוגעים בקדשי דת, או בעלי אופי מיני, או גזעניים, או שיש בהם כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו או להציג תמונות עירום, בעלות מסר מיני וכל חומר שהנו מזיק ובעל האתר רשאי למחוק נתונים כאלו לפי שיקול דעתו הבלעדי המפרסם מתחייב שהתכנים המועלים על ידו לאתר הנם בהתאם לכל דין, ואינם פוגעים בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ו/או מהווים לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או מפרים צווי איסור פרסום.
 8. הנך מתחייב לפצות באופן מיידי את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שתיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק כאמור.
 9. האתר משמש כצינור להעברה והפצה בלבד של המידע שנמסר על ידך ומהווה פלטפורמה בלבד לאספקת שירותי פרסום. לאתר ולמי מטעמו אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לשימוש באתר ואחריותם אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים ולנתונים שלך ושל יתר המשתמשים ו/או המפרסמים באתר.
 10. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר צד ג’, אינה כוללת את מפעילת האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר אינו צד לכל עסקה כזו, הוא לא ישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והוא לא יקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה.

חלוקת מתנות ופרסים

 1. הנהלת האתר רשאית לחלק ו/או לחדול מלחלק מתנות ופרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ללא הגבלה של סכומים, כמויות, מועדים ובכלל ומבלי ליתן כל הודעה מראש ו/או בכלל בעניין זה.
 2. האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחלק מתנות ופרסים למי מבין הגולשים הנרשמים באתר.
 3. הודעה לזוכה תימסר באמצעות דואר אלקטרוני, על פי הפרטים אשר מסר הגולש למערכת האתר.
 4. מתן הפרס או המתנה מותנית בהסכמתו המפורשת של הגולש לפרסם באתר, לפרק זמן בלתי מוגבל, את שמו המלא ואת האות הראשונה של שם משפחתו, כמי שקיבל את הפרס.
 5. הפרסים יישלחו רק לכתובות המצויות בתחום מדינת ישראל.
 6. למען הסר ספק כי בחירת הזוכה תתבצע בהתאם לשיקולים השמורים עם הנהלת האתר וכלל אינה תלויה בגורל, באופן ישיר ו/או עקיף, ובהתאם – אינה מהווה בשום דרך ו/או אופן "הגרלה" ו/או "משחק אסור" ו/או "הימור", כהגדרתם בחוק העונשין, תשל"ז-1977.
 7. זוכה רשאי להודיע על סירובו לקבל את הפרס ו/או המתנה.
 8. הפרסים שיחולקו כאמור, הינם אישיים ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף או בשווה כסף ולא בכל פרס אחר.
 9. ככל שהגולש מסר פרטים שאינם נכונים ו/או מדוייקים – הנהלת האתר אינה מחויבת להעניק לו את הפרס.
 10. הנהלת האתר אינה אחראית לספק פרס חליפי, במידה והפרס לא הגיע למען הגולש, לאחר שנשלח אליו באמצעות דואר ישראל.

קנין רוחני

מלוא הזכויות בעיצובים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הציורים, האיורים, וכל יצירה ו/או קניין רוחני אחר אשר מופיעים באתר – שמורות לאתר, לרבות לקט הנתונים ופרטי הגולשים, תוכנות, יישומים וממשקים. הגולש מתחייב כי הוא לא יעשה כל יעתיק ו/או יפרסם בפומבי את המידע ו/או הנתונים המוצגים באתר ו/או חלק מהם.

סמכות שיפוט

ההסכם הזה יפורש וידון בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל, והנך מסכים ליתן סמכות שיפוט בלעדית אך ורק למערכת בתי המשפט בתל אביב, בהקשר לכל סכסוך שעשוי להתגלע בינך לבין האתר.

דילוג לתוכן